GENERELLE SALG-OG LEVERINGSBETINGELSER

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder mellom kunde og Storybold dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 

1. TILBUD OG AVTALE

1.1 Bindende avtale regnes som inngått ved bestilling eller eventuelt ved akseptert ordrebekreftelse. En leveranse kan bestå av komponenter fra Storybold og underleverandører. For utstyr, trykk og programvare er det produsentens garanti og salgsbetingelser som er gjeldende.

Storybold benytter 07 Media som trykkpartner, se derfor deres salgs- og leveringsbetingelser for slike leveranser https://07.no/om-07media/salgs-og-leveringsbetingelser/

1.2 Om ikke annet er avtalt har partene gjensidig rett til å si opp løpende og tidsbestemte avtaler med 3-tre måneders varsel. Før en oppsigelse skal partene avholde et evalueringsmøte for å finne ut om justeringer i samarbeidsrutinene kan bidra til at avtalen fortsetter. Ved oppsigelse grunnet vesentlig mislighold forplikter den part som ønsker å si opp avtalen å innkalle til et forhandlingsmøte.

 

2. PRIS OG PRISFORUTSETNINGER

2.1 Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

2.2 I prisen inngår ikke:

Merarbeid eller meromkostninger som påløper hvis det etter avtalens inngåelse viser seg at grunnlagsmateriellet er ufullstendig eller mangelfullt.

Meromkostninger som følge av bestillers ønske om endringer eller tillegg etter avtalens inngåelse.

Meromkostninger – herunder eventuell bruk av overtid – som følge av forsinkelse eller andre forhold som må tilskrives bestilleren. Meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunde endrer sin ordre etter at avtale er inngått.

Meromkostninger dersom priser på råmaterialer eller offentlige avgifter endres fra tilbudets dato til produksjonsstart. Prosjektledelse hvis dette ikke er spesielt avtalt som en del av leveransen.

 

3. LEVERING

3.1 Levering er det tidspunkt når varen er kommet frem til leveringsadressen. For ikke fysiske tjenester anses leveringen som skjedd når kunden har akseptert leveransen.

3.2 Storybold skal underrette bestiller om forhold som medfører forsinkelse av levering med en gang de blir klar over forholdet. Krav om erstatning for forsinkelse må fremsettes senest 8 dager etter faktisk levering for å kunne gjøres gjeldende.

3.3 Blir bestilleren skadelidende som følge av for sen levering, kan han kreve erstatning for dokumenterte direkte tap begrenset oppad til 10 % av fakturabeløpet for den ytelse som er forsinket.

3.4 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning som følge av forsinket levering utover det som følger av punkt 3.3. Bestilleren kan derfor ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.

4. BETALINGEN

4.1 Betaling skal skje innen 14 dager etter fakturadato. Betaling har funnet sted når beløpet er registrert på konto disponert av Storybold.

4.2 Hvis betaling ikke skjer innen rett tid, belastes morarenter etter den til enhver tid gjeldende prosentsats i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling.

4.3 Til sikkerhet for korrekt betaling har Storybold tilbakeholdsrett i varer eller andre gjenstander bestiller oppbevarer hos Storybold. Storybold har rett til å realisere dette til dekning av sitt krav. Bestiller skal underrettes på forhånd dersom realisasjon er aktuelt.

4.4 Storybold forbeholder seg retten til å stanse pågående arbeid dersom kunde ikke har betalt en forfalt fordring.

4.5 Ved eventuell reklamasjon har bestiller bare rett til å holde tilbake den del av fakturabeløpet som er omtvistet. Holdes et slikt beløp tilbake, skal det forrentes etter pkt. 4.2 dersom reklamasjonen ikke blir tatt til følge.

4.6 Ved oppdrag som er spesielt store og som har en produksjonstid over en måned, har Storybold rett til å fakturere etter hvert som deler av oppdraget blir utført.

 

5. MANGLER

5.1 Storybold har ikke ansvar for feil og mangler som bestilleren ikke har rettet i tidligere versjoner av ytelsen.

5.2 Oppfatter kunde leveringen som mangelfull, må han reklamere skriftlig innen 8 dager. Dersom bestilleren reklamerer for sent, mister han muligheten til å gjøre mangelen gjeldende.

5.3 Dersom det rettidig reklameres over en mangel som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål (ingen forringelse av markedsverdi eller informasjonsverdi), begrenses bestillerens krav til eventuelt prisavslag.

5.4 Dersom mangelen er av en slik art at det leverte ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp ikke kan skje innen rimelig tid, kan bestilleren heve kjøpet. Eventuell heving betinger at varen blir tilbakelevert i sin helhet, og enhver rett til erstatning bortfaller.

5.5 Bestilleren kan ikke i noe tilfelle kreve erstattet indirekte tap – herunder, men ikke begrenset til, driftstap, avsavnstap, følgeskader og tapt fortjeneste – som følge av mangel på det leverte produkt. Storybolds ansvar er uansett begrenset oppad til 50 % av fakturabeløpet for den vare som er mangelfull.

6. ANSVARSBEGRENSNING

6.1 Dersom det inntreffer en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, anses ikke avtaler med Storybold som misligholdt så lenge force majeure-situasjonen vedvarer. Ingen av partene har ansvar overfor den andre part dersom det inntrer forhold som medfører at en part ikke kan oppfylle sine forpliktelser på grunn av omstendigheter som parten ikke med rimelighet visste om eller burde visst om ved inngåelse av oppdraget, og verken forholdet eller konsekvensene med rimelighet kunne vært unngått eller løst av den ikke oppfyllende part.

6.2 Storybold kan oppbevare filer benyttet til bestillers ordre. Pris for dette skal avtales mellom partene. Gjenbruk av lagrede filer er avhengig av at det til enhver tid finnes programmer som støtter konvertering fra de programversjoner som er benyttet på det lagrede materiale. Hvis lagring ikke er avtalt, kan elektroniske filer bli slettet etter at produksjon er avsluttet og reklamasjons-fristen er utløpt.

6.3 Dersom det avtales mellom partene at lagrede filer skal utleveres til kunde, skal bestiller betale for kostnader ved utlevering. I tilfeller der Storybold gjennom sitt arbeid for kunden har opparbeidet eiendomsrett eller rettigheter i henhold til Åndsverksloven, kan datafiler ikke utleveres uten spesiell avtale.

7. EIENDOMSRETT

7.1 Originalmateriell levert av bestiller, returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

7.2 Tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende som er utarbeidet av Storybold, er Storybolds eiendom og kan ikke kreves utlevert av bestilleren hvis dette ikke er avtalt på forhånd.

7.3 Grunnlagsmateriell omhandlet i pkt. 8.2 må bare anvendes til arbeid for bestilleren eller etter hans samtykke.

8. OPPHAVSRETT

8.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for publisering av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.

8.2 Dersom leverandøren i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende, beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.

8.3 Opphavspersonen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier.

 

9. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER

9.1 Storybold har på eget ansvar rett til å la oppdrag helt eller delvis utføres hos underleverandør.

9.2 Storybold er forpliktet til å behandle bestillerens forespørsel og oppdrag slik at det i størst mulig grad forhindres at uvedkommende blir kjent med oppdraget.

9.3 Tvister mellom partene om forståelsen og gjennomføring av denne avtale er partene enige om å forsøke løst ved forhandlinger. Oppnås ikke enighet i tvister kan saken forelegges Norsk Industri – Grafisk Bransjeforening sitt Konkurranse og Tvisteutvalg for veiledende uttalelse. Fører heller ikke denne uttalelsen til noen enighet, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Moss Tingrett er verneting. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter tvistemålslovens kapittel 32.

10. SPESIELT VED GRAFISK PRODUKSJON

10.1 Hvis det for periodiske arbeider ikke er truffet avtale om oppsigelsesfrist, gjelder 3 mnd. for publikasjoner med under 8 utgaver/år og 6 mnd. for publikasjoner med 8 eller flere utgaver/år.

10.5 Hvis det leverte produkt er mangfoldiggjort ved industrielle prosesser er ikke mindre avvik fra prøvetrykk eller tekniske spesifikasjoner en mangel og berettiger ikke til prisavslag.

10.6 Dersom fargemetning på et trykkoppdrag eller en side er over papirfabrikkenes anbefaling, øker sjansene for fargeavvik og smitting i ferdiggjøringsprosessen. Dersom fargemetning levert fra kunde som PDF er over grensene for fabrikkens anbefalte grense, bortfaller retten til reklamasjon for fargeavvik og/eller smitting.

11. SPESIELT VED ANNONSESALG

11.1 Reklamasjonsretten bortfaller hvis materiellfrist ikke overholdes.

11.2 Hvis ikke materiellfristen overholdes, og det ikke er gitt skriftlig stoppordre, anses annonseplassen likevel som solgt og vil blir fakturert bestiller. Utgiveren har likevel rett til å bruke den ubenyttede plassen til annet innhold.

11.3 Reklamasjoner, rettelser og stoppordre må gis skriftlig.

11.4 Feil som ikke skyldes kunden selv, rettes og erstattes med ny annonse i påfølge utgave.